skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

ORGANIZACJA ŻYWIENIA DZIECI

ORGANIZACJA ŻYWIENIA DZIECI

1. Posiłki dla dzieci przygotowywane będą na miejscu przez Gminną Stołówkę

2. Pracownicy Stołówki zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej

( maseczek, rękawiczek ochronnych).

3. Dzieci przechodzą na posiłki do jadalni przedszkolnej.

4. Posiłki podawane będą dzieciom przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

5. Każda grupa zjada posiłki osobno według ustalonego harmonogramu, w miarę

możliwości z przestrzeganiem dystansu.

6. Między wydawaniem posiłków kolejnej grupie, blaty stołów i krzesełek są myte i

dezynfekowane.

7. Jadalnia jest myta, dezynfekowana i wietrzona po każdym posiłku.

8. Należy przestrzegać wszystkie inne warunki higieniczne wymagane przepisami

prawa.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące

od 1 września 2020r.

na terenie Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

w czasie pandemii COVID-19

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez osoby zdrowe zgodnie z Procedurą

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w czasie pandemii COVID-19

( załącznik nr2)

2. W pierwszy dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice przekazują nauczycielowi

podpisane Oświadczenie rodzica dziecka, które będzie uczęszczało do Gminnego

Przedszkola w Podegrodziu w czasie pandemii Covid-( załącznik nr1)

3. Każda grupa przedszkolna przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali

4. Każde dziecko po wejściu do sali w pierwszej kolejności myje ręce

5. Nauczyciele regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny,

unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, nie podawania ręki na powitanie

Nauczyciele zobligowani są aby organizować pokaz właściwego mycia rąk i ich

dezynfekcji, odpowiadają za to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym

powietrzu

6. Należy zwrócić uwagę dzieci na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania

czy kasłania.

7. Do każdej grupy w miarę możliwości przyporządkowani będą stali nauczyciele i

personel pomocniczy

8. W grupie może przebywać do 25 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku ,

zabawy dla dzieci w salach nie będzie mniejsza niż 1,5 m2 na dziecko .

9. W salach należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub

zdezynfekować, a pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i zabawki którymi będą

bawić się dzieci należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

10. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych

przedmiotów ( wisiorków, naszyjników, bransoletek) lub zabawek

11. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjścia na posiłki, na plac

zabaw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

12. Każda grupa opuszcza salę zgodnie z harmonogramem, który uniemożliwi spotykanie

się ze sobą ( różne godziny posiłków, wyjść na spacer ,czy zabawy lub zajęcia na świeżym powietrzu).

13. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą ,

wewnątrz i na zewnątrz przedszkola, a w przypadku niemożności zachowania

dystansu obowiązani są nosić maseczki lub przyłbice.

14. W przedszkolu obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym.

15. Nauczyciele zaopatrzą się w numery telefonów lub inne możliwości szybkiego

skontaktowania się z rodzicami w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu

zdrowia dziecka

16. Należy uzyskać od rodziców zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje

taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

17. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy

zachowaniu wymaganej odległości między grupami, a gdy nie będzie takiej

możliwości, mogą wyjść na spacer na pobliskie tereny rekreacyjne zachowując

dystans społeczny..

18. Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy odizolowane je w

wyznaczonym pomieszczeniu, niezwłocznie powiadomić rodzica i postępować

zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka zakażenia

korona wirusem lub zachorowania na COVD-19 (załącznik nr 3)

20. Nie organizuje się żadnych wyjazdów i wycieczek.

 

ORGANIZACJA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEO PRZEDSZKOLA

1. Przed wejściem do przedszkola osoby dorosłe zobowiązane są do skorzystania z płynu

dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją

2. Rodzice wchodzą tylko do przedsionka przedszkola i zobowiązani są zakrywać usta i

nos maseczką lub przyłbicą.

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne

środki ochrony osobistej, jednakże nie ma obligatoryjnego wymagania co do ich

używania. Każdy pracownik podejmuje osobistą decyzję co do stosowania środków

ochrony osobistej.

4. W razie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka rekomendowane jest

używanie przez personel fartuchów z długim rękawem.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk

6. Mycie i dezynfekcja rąk odbywać się powinna zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami

rekomendowanymi przez GIS.

7. Dyrektor codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych tj. poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i

jadalni, krzesełek, klamek klawiatur, wyłączników.

8. Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na

opakowaniu środka do dezynfekcji. Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie czasu

potrzebnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących.

9. Sale i zabawki myte i dezynfekowane są po wyjściu dzieci, łazienki w razie potrzeby

na bieżąco.

10. Pozostałe warunki dotyczące zbiorowego żywienia przestrzegane zgodnie z HACCAP

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek

objawów wskazujących na chorobę zakaźną ( wysoka temperatura, kaszel, duszności)

2. W przypadku podejrzenia choroby pracownik zostaje umieszczony w izolatce, która

znajduje się na piętrze i czeka na zdiagnozowanie i decyzje Sanepid zgodnie z

Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia korona

wirusem lub zachorowania na Covid-19 ( załącznik nr4)

3. Pomieszczenie wyposażone jest w niezbędne środki ochrony, płyn dezynfekujący i

oddzielone od pozostałych pracowników i dzieci.

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica dziecka, które będzie uczęszczało do Gminnego

Przedszkola w Podegrodziu w czasie pandemii Covid- 19

Załącznik nr 2 - Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w

czasie pandemii COVID-19

Załącznik nr 3 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka

zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVD-19

Załącznik nr 4 - Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika

zakażenia korona wirusem lub zachorowania na Covid-19

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIACU LIPCU 2020r.

Informujemy, ze dyżur wakacyjny będzie tylko  miesiącu lipcu, ze względu na małe zainteresowanie rodziców zapisaniem na dyżur w miesiącu sierpniu oraz w związku z remontem kuchni.

Rodzice, którzy byli zainteresowani dyżurem wakacyjnym w miesiącu lipcu bardzo proszę o dostarczenie ,,Wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny” w dniach od 12.06.2020r. do 19.06.2020r. w godzinach pracy przedszkola tj. od 6.30-16.30, który można pobrać w zakładce /Pliki do pobrania /Covid-19/ 

W zakładce /Pliki do pobrania /Covid-19/ znajdują się również dokumenty:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19 oraz Oświadczenie Rodzica z którymi należy się zapoznać przed posłaniem dziecka do przedszkola  na dyżur wakacyjny .

W przypadku druku ,,Oświadczenie Rodzica” - należy podpisane dostarczyć do przedszkola w dniach od 29-30.06.2020r. lub w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego.

 

 

POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA 25.05.2020

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole jest już czynne.

Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola od 25.05.2020r. to na następujących zasadach:

 1. Prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020r. do godziny 13.00 (telefon nr:   18 445 90 67 lub e-mail:   barbarabodziony@op.pl oraz dostarczenie druku ,, Oświadczenia rodzica” W zakładce /Pliki do pobrania /Covid-19/ znajdują się dokumenty: (Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19 oraz Oświadczenie Rodzica) , z którymi należy się zapoznać przed posłaniem dziecka do przedszkola.

W przypadku druku ,,Oświadczenie Rodzica” - należy się z nim bezwzględnie zapoznać oraz podpisane dostarczyć do przedszkola do piątku 22.05.2020r. do godziny 13.00 . Bez podpisanej zgody dzieci nie będą przyjęte do przedszkola.

 1. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

 3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).

 1. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Na zajęciach WWRD, rewalidacyjne, specjalistyczne wskazane przyłbice dla dzieci.

 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co  zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem

 3. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.

 1. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.

 2. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 4. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.

 5. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 6. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).

 7. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.

1. OŚWIADCZENIE RODZICA

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19

Informacja

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole będzie czynne na następujących zasadach:

 1. Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora w dniu poprzedzającym do godziny 15. (telefon nr:   e-mail: Messenger).
 2. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służbmundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizującyzadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).
 5. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosai ust podczas drogi do i z placówki.                                                                                      
 6. Na zajęciach WWRD wskazane przyłbice dla dzieci.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem
 8. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” . Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.
 9. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktośna kwarantannie lub w izolacji domowej.
 10. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotówczy zabawek.
 11. Wejście do przedszkola i parking jest z tyłu budynku Przedszkola tylko dla rodziców dzieci przedszkolnych.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 13. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej ( przed drzwi z tylu budynku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, trzeba zadzwonić.
 14. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 15. Dzieci odbierane są przy drzwiach wejściowych przez pracownika obsługi, mierzona jest im temperatura termometrem na odległość dzieci zdrowe wpuszczane są do środka dezynfekują ręce.
 16. Przed salami znajdują się szatnie gdzie dzieci się rozbiera i wchodzi na salę.
 17.  Maseczki zdejmowane są przez rodziców i zabierane do domu. Odbieranie dziecka z przedszkola na tej samej zasadzie .Dzwonienie dzwonkiem pracownik obsługi przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
 18. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).
 19. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

dziecko

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie przebywania w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka powyżej 380C, kaszel, duszność, problem z oddychaniem), należy niezwłocznie odizolować je z grupy i umieścić w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu pod opieką pracownika wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch wodoodporny z długimi rękawami).
 2. Niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców dziecka i powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Jeśli będzie tego wymagało zalecenie inspektora sanitarnego, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w której przybywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dzieci, z którymi miało kontakt dziecko podejrzewane o zakażenie.

 

Przedszkola otwarte od 6 maja

Przedszkola otwarte od 6 maja

Od 6.05 wznawia działalność nasze przedszkole w zakresie opieki nad dziećmi,których rodzice nie maja możliwości zapewnienia im jej. Prosimy Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola o przesłanie informacji zwrotnej mailowo, telefonicznie lub w Messengerze wychowawcom grup lub do dyrektora o konkretnych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu ( bardzo ważne!) najpóźniej do godziny 9.00 w poniedziałek tj. 4 maja 2020r.
Prosimy również zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedziodpowiedzi, Zgodnie z poleceniem Ministra Edukacji Narodowej przedstawiam wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, dotyczące otwarcia wyżej wymienionych form od 6 maja 2020 r.


Załączniki:
1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
2. QA otwieramy przedszkola – materiał Ministra Edukacji Narodowej