skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Koncepcja pracy

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr11 2017/2018

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

z dnia 27.08.2018r.

KONCEPCJA  PRACY gminnego   PRZEDSZKOLA    W  podegrodziu  NA LATA      2018- 2023

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 

Statut Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i oczekiwań środowiska lokalnego. Corocznie wyznaczone zostają tematy wiodące w bieżącym roku szkolnym (z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny) zawarte w rocznym planie pracy przedszkola.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką:

-profesjonalną

 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
 • kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola

-bezpieczną

 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu

-posiadającą tożsamość

 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej

-respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju

 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem

  

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem Rodzinnym. Każde dziecko jest dla nas ważne. Wspólnie z Rodzicami, nauczycielami pragniemy stworzyć dla dzieci przytulny i przyjazny ” drugi dom”. Pragniemy, aby dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.

W naszym przedszkolu:  

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 • Realizujemy własne programy nauczyciela
 • Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 • Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i innych ludzi oraz rozumieniu swoich uczuć.
 • Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy do przeżywania sukcesu i porażki.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami zdolnościami.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

Nasi współpartnerzy w procesie edukacji i wychowania:

W realizację naszych działań, wizji i misji placówki zaangażowani są:

 • wszyscy pracownicy przedszkola (kadra kierownicza, pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni)
 • rodzice i opiekunowie
 • instytucje wspierające: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Są

            Efektem wspólnie podejmowanych działań jest przedszkole, w którym procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji podporządkowane są indywidualnym potrzebom dzieci. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a rodzice mają zaufanie do osób pracujących z ich pociechami. Do naszego przedszkola dzieci przychodzą z radością.

Szczególnie cenimy sobie szeroko pojętą współpracę z rodzicami - szczegóły w poniższych linkach.

DOBRE PRAKTYKI WE WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

KONTRAKT O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I RODZICÓW


Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,
 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 5. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 6. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 7. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 8. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 9. wspólnoty i solidarności w grupie,
 10. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 11. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 12. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 13. nauki, informacji,
 14. badania i eksperymentowania,
 15. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 16. zdrowego żywienia

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • ciekawe świata
 • radosne
 • ufne w stosunku do nauczycieli
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • kulturalne i tolerancyjne
 • uczciwe i prawdomówne
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej
 • świadome zagrożeń

Nasza misja:

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
 • Rozwija aktywność twórczą
 • Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką
 • Obcuje ze sztuką
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości
 • Poznaje swoje prawa
 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

System wspierania oczekiwanych zachowań

W przedszkolu stosuje się:

 • pochwałę indywidualna oraz wobec grupy;
 • pochwałę wobec rodziców;
 • pochwalę na piśmie – w formie dyplomu;
 • upomnienie indywidualne podczas rozmowy z dzieckiem;
 • chwilowe odosobnienie i wyciszenie dziecka;
 • przeprosiny;
 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie;

Model absolwenta :                                                           

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:

- wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z  

           korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie

           współdziałać z rówieśnikami

 • samodzielność
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób

           zrozumiały dla innych

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie,  
 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane

           nie hamowały jego aktywności

umie, rozumie i zna :

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona

            zadanie

rozumie i zna :

 • prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawia się:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole
 • chwalić się swoimi pomysłami
 • wykazywać inicjatywę w działaniu
 • wyrażania swoich uczuć

System wartości:

 • Twórczość- dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.
 • Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.
 • Doskonałość– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
 • Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.
 • Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
 • Piękno- dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, muzyka, taniec ) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

Dziecko ma prawo do :

 • życia i rozwoju
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • serdecznej miłości i ciepła
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego

       rozwoju

 • pomocy i ochrony przed przemocą
 • pomocy ze strony dorosłych
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania
 • zdrowego żywienia
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • wspólnoty i solidarności w grupie

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA  2018- 2023

Założenia główne:

 1. Organizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole.
 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, pełnienie roli doradczej i wspierającej wobec rodziców.
 3. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków do zabawy i edukacji.
 4. Promowanie dbałości o swoje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych.
 6. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.
 8. Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
 2. Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
 3. Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 4. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
 5. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowaniu innowacji i eksperymentów.
 6. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty :

 1. Zmniejszy się występowania zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.
 2. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.
 4. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
 5. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.
 6. Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.
 7. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
 8. Wrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
 9. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.
 10. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej (forma warsztatowa, zespołowa)
 11. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 12. Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.
 13. Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i teren wokół budynku.

             Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane również będą metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Opowieść ruchowa,
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • Praca szkolna K.Orffa,
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • Pedagogika zabawy wg.KLANZA,
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Bajkoterapia,
 • Metoda Dobrego Startu:
  • Alfabet Piosenek,
  • Śpiewane Litery,
  • Relaksacja,
  • Techniki parateatralne, bajko terapia,
  • Zabawy paluszkowe.

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach Programy:

 1. Wybrany Program wychowania przedszkolnego  
 • Program Profilaktyki
 • Program Wychowawczy.
 • Programy własne nauczycieli
  • Program edukacji regionalnej,, Podegrodzie moja mała ojczyzna”.
  • Program logopedyczny ,,Ucz się poprawnego słowa aby łatwa była mowa”
  • Program Gimnastyki korekcyjnej ,,…..
  • Programy zewnętrzne
   • Program antynikotynowy  ,, Czyste powietrze wokół nas”
   • Program Kubusiowi przyjaciele natury

oraz plany :

 • Kółka plastycznego
 • Kółka teatralnego
 • Kółka logopedycznego
 • Kółka gimnastyki korekcyjnej
 • Kółka terapii pedagogicznej

………………………

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • Nasze cele wychowania i nauczania ,
 • Działania zorientowane na dziecko,
 • Aktualne pory roku,
 • Święta i uroczystości,
 • Tradycje przedszkola.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI
1. Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę pracy pedagogicznej  opartej na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:
- „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej);
- kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników);
- diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco;
- „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

2. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
- prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci;
- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
- kroniki przedszkolnej;
- rozmów z dziećmi.


PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI (5-6-letnich)

 Etap procesu diagnozy
1.  Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy; Wrzesień
2.  Przeprowadzenie diagnozy wstępnej; Wrzesień-listopad
3.  Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, potwierdzone podpisem rodzica; listopad
4.  Ustalenie działań wspomagających ; listopad
5.  Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci; na bieżąco
6.   Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości szkolnej kwiecień
7.  Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu
8.  Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci z wydaniem informacji o gotowości-kwiecień.                                                                                                                                                                   

ADAPTACJA  NOWYCH  DZIECI

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

 • Bliska więź dziecka  z rodzicami
 • Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
 • Nadopiekuńczość rodziców,
 • Liberalne wychowanie,
 • Małe poczucie bezpieczeństwa.

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w  przedszkolu  z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte”
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami  w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: mikołajki, zabawa karnawałowa, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Dla rodziców:

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
 • Wywieszanie na gazetce dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczanie na stronie internetowej  informacji dotyczących   przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola, oraz publikacji dotyczących adaptacji.
 • Zorganizowanie spotkań w przedszkolu.

Plan spotkań będzie zawierał:

 • krótkie  rozmowy z rodzicami mające na celu wskazanie rodzicom, jak przygotować dziecko do zmiany , jaka nastąpi w ich życiu po przyjściu do przedszkola,
 • swobodne zabawy dzieci, zabawy zorganizowane przez nauczyciela,
 • zapoznanie z salą i zwiedzanie całego przedszkola (szczegółowe scenariusze tych spotkań przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia),
 • pasowanie na przedszkolaka – uroczystość z udziałem dzieci wcześniej chodzących do przedszkola (krótki program artystyczny dla nowych dzieci, pasowanie na przedszkolaka, wręczanie upominków własnoręcznie wykonanych przez starszaków).

PODZIAŁ KOMPETENCJI  W PRZEDSZKOLU

Każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej dyrektor przedszkola przydziela poszczególnym nauczycielom zadania dodatkowe.

Do zadań o szerszym zasięgu należy m.in.:

 • Pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • Funkcja lidera WDN,
 • Współpraca z poradnią  psychologiczno – pedagogiczną,
 • Prowadzenie struny internetowej
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej,
 • Badanie losów absolwentów,
 • Promocja przedszkola,
 • Dekoracja placówki.

Zakresy kompetencji są konsultowane z nauczycielami oraz zgodne z ich preferencjami. Przydzielane na ogół długofalowo w celu osiągania bardzo dobrych wyników pracy w określonej dziedzinie.

  

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU  PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych.

 • Zespól ds. ewaluacji
 • Zespól ds. wychowania przedszkolnego
 • Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zespół do spraw promocji

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach wdn-u.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

Język angielski dla wszystkich dzieci

kółka zainteresowań:

 • teatralne
 • plastyczne

kółka stymulujące rozwój:

 • logopedyczne
 • gimnastyki korekcyjnej
 • terapii pedagogicznej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania  z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 • Organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,
 • Organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. , inscenizacje, konkursy,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, .,
 • Organizację akcji: „Sprzątanie Świata”,, Uśmiech za uśmiech”
 • Konkursy, wycieczki,
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

 • Współpraca z placówkami przedszkolnymi  – przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach,
 • Współpraca z zespołem szkól podstawowo- gimnazjalnych im bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu

Nauczyciele i dzieci 5- 6-letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

 • Wolontariat   młodzieży gimnazjalnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym
 • Badanie losów absolwentów placówki (gromadzenie opinii o dzieciach sporządzane przez nauczycieli szkoły),

WSPÓŁPRACA Z INNYMI  INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie Gminy. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Współpraca z:

 • Urzędem  Gminy
 • Gminną Biblioteką publiczną - czytanie bajek w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom i my też”,
 • Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu
 • Ze sponsorami.

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola,
 • Organizacja uroczystości  przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu ( Logo przedszkola  na podkoszulkach i czapkach)

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy:

 1. zakup specjalistycznych pomocy do zajęć terapeutycznych, logopedycznych, sprzętu do INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 2. doposażanie sali dzieci w nowe kąciki tematyczne
 3. malowanie sal
 4. zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przedszkolnych
 5. Zakup nowych dywanów do grupy dzieci młodszych

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

 1. analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
 2. dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
 3. planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 4. skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 2. zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
 3. doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 1. kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 2. zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 3. kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY

LATA SZKOLNE 2018/2019 - 2022/2023

 1. 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.
 2. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.
 4. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony
 5. Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach  

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  (w kancelarii)  i rodziców (kącik dla rodziców) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej przedszkola
2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego , na wniosek nauczycieli , rodziców i pozostałych pracowników
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  -zmian modyfikacja koncepcji przy zmianie prawa oświatowego

4. Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniach ogólnych na początku roku, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji

 • zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego
 • wszelkie aktualizacje i zmiany w koncepcji będą dokonywane przez Radę Pedagogiczną po zakończeniu roku szkolnego,
 • przy zmianie prawa oświatowego lub przy istotnych zmianach dokona się ewaluacji koncepcji przynajmniej raz na dwa lata
 • rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniu ogólnym ora w kąciku dla rodziców
 • rodzice mogą wyrazić swoje opinie, uwagi oraz zgłosić propozycje korzystając z ankiety dla rodziców  rozprowadzanej przez nauczycielki na zebraniach (w wersji papierowej poniższego formularza).

Szanowni Państwo za pośrednictwem niniejszej ankiety pragniemy uzyskać informacje na temat koncepcji pracy przedszkola, a uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszego doskonalenia pracy placówki.

 1. Czy znają Państwo „Koncepcję Pracy Przedszkola”
 2. W jaki sposób zapoznali się Państwo z Informacjami zawartymi w Koncepcji :
 • na zebraniu
 • z informacji wyczytanych w kąciku dla rodziców
 • z informacji wyczytanych na stronie internetowej przedszkola

3.Czy akceptują Państwo „Koncepcję Pracy Przedszkola” TAK, NIE

Jeśli nie, to dlaczego ?

………………………………………………………………………………………..

4.Czy mają Państwo jakieś propozycje dotyczące wzbogacenia „Koncepcji Pracy Przedszkola”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Dodatkowe Państwa uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.